• 2030 Vision podkasti – 2-qism

    2030 Vision podkasti – 2-qism0

    جامعه نینگ اجتماعی و فرهنگی ارزشلری گه ماس کیله دیگن و مطابق بولگن محلی و قیزیقرلی اجتماعی برنامه دن عبارت بولگن پادکست ده برنامه سی ده علمی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مساله لر بحث بوله دی و قیزیقرلی شکلده ایلگری آلیب باریله دی

    READ MORE