کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که به ۱۵۰ دختر دانش‌آموز در ولایت بادغیس زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپیوتر آموزش داده شده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که به ۱۵۰ دختر دانش‌آموز در ولایت بادغیس زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپیوتر آموزش داده شده است.

این نهاد در ایکس نوشته که این دانش‌آموزان به همکاری موسسه پشتیبانی از زنان آموزش دیده‌اند

این نهاد در ایکس نوشته که این دانش‌آموزان به همکاری موسسه پشتیبانی از زنان آموزش دیده‌اند

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos