معاون ریاست الوزرای ا.ا با وزیران کشاورزی و انرژی ایران دیدار کرد

معاون ریاست الوزرای ا.ا با وزیران کشاورزی و انرژی ایران دیدار کرد

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا در دیدار با وزیران کشاورزی و انرژی ایران بر توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و بازرگانی با تهران تاکید کرده است.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا در دیدار با وزیران کشاورزی و انرژی ایران بر توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و بازرگانی با تهران تاکید کرده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos