معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا: تاکنون ۴۸ هزار و ۱۱۹ گدا از نقاط گوناگون شهر کابل گرد‌آوری شده است.

معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا: تاکنون ۴۸ هزار و ۱۱۹ گدا از نقاط گوناگون شهر کابل گرد‌آوری شده است.

معاونت اقتصادی در یک نوار تصویری افزوده که در میان گداهای گرد‌آوری شده، ۱۴ هزار و ۸۱۳ زن، ۷ هزار و ۵۸۰ مرد و ۲۵ هزار و ۷۲۶ کودک است. این معاونت تصریح کرده که این روند در شماری از شهرهای بزرگ کشور نیز آغاز شده است

معاونت اقتصادی در یک نوار تصویری افزوده که در میان گداهای گرد‌آوری شده، ۱۴ هزار و ۸۱۳ زن، ۷ هزار و ۵۸۰ مرد و ۲۵ هزار و ۷۲۶ کودک است.

این معاونت تصریح کرده که این روند در شماری از شهرهای بزرگ کشور نیز آغاز شده است

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos