ریاست مهاجرین و عودت ‌کننده‌گان‌ ولایت بلخ می‌گوید

ریاست مهاجرین و عودت ‌کننده‌گان‌ ولایت بلخ می‌گوید

برای ده‌ها تن از کسانی که به تازگی از پاکستان برگشته اند، زمینه کار فراهم شده است.

برای ده‌ها تن از کسانی که به تازگی از پاکستان برگشته اند، زمینه کار فراهم شده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos