توربین دوم فابریکه تولید برق نغلو ترمیم و دوباره فعال شد

توربین دوم فابریکه تولید برق نغلو ترمیم و دوباره فعال شد

د افغانستان برشنا شرکت خبر داده است که توربین دوم فابریکه تولید برق نغلو بعد از ترمیم اساسی دوباره فعال و برق تولیدی با شبکه وصل شد

د افغانستان برشنا شرکت خبر داده است که توربین دوم فابریکه تولید برق نغلو بعد از ترمیم اساسی دوباره فعال و برق تولیدی با شبکه وصل شد

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos