د ملي دفاع وزیر:د هېواد د پرمختګ لپاره تر ټولو ډېر اړین امنیت دی؛ ترڅو زده کړو ته پکې زمینه برابره شي او د صنعت د ودې لپاره ټول امکانات چمتو واوسي.

د ملي دفاع وزیر:د هېواد د پرمختګ لپاره تر ټولو ډېر اړین امنیت دی؛ ترڅو زده کړو ته پکې زمینه برابره شي او د صنعت د ودې لپاره ټول امکانات چمتو واوسي.

د ملي دفاع وزیر:د هېواد د پرمختګ لپاره تر ټولو ډېر اړین امنیت دی؛ ترڅو زده کړو ته پکې زمینه برابره شي او د صنعت د ودې لپاره ټول امکانات چمتو واوسي.

د ملي دفاع وزیر:
د هېواد د پرمختګ لپاره تر ټولو ډېر اړین امنیت دی؛ ترڅو زده کړو ته پکې زمینه برابره شي او د صنعت د ودې لپاره ټول امکانات چمتو واوسي.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos