د افغانستان مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې (اترا) د مخابراتي سکتور د ودې

د افغانستان مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې (اترا) د مخابراتي سکتور د ودې

لپاره خصوصي شرکتونو ته د مخابراتي توکو د واردولو او پلور او د انټرنټي خدمتونو وړاندې کولو جوازونه صادر کړل.

لپاره خصوصي شرکتونو ته د مخابراتي توکو د واردولو او پلور او د انټرنټي خدمتونو وړاندې کولو جوازونه صادر کړل.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos