• مستند محو کشت کوکنار در افغانستان

    مستند محو کشت کوکنار در افغانستان0

    مستند  محو کشت کوکنار در افغانستان،  نشان دهنده ی قاطعیت امارت اسلامی در پیوند به محو این پدیده را به تصویر کشیده است. ما در این تحقیق به امار و ارقام های ساحوی حقیقی پرداخته ایم تا انعکاس روشن از پروسه ی محو کشت کوکنار در افغانستان ارایه دهیم.

    READ MORE